Computerservice.arminfischer.com
office@arminfischer.com
+4917621008967

How you can contact us or chat with us (en):
Wie Ihr uns kontaktieren oder mit uns chatten könnt (de):

e-mail

1. email: office@arminfischer.com , 2. email: arminfischer.com@gmail.com
all e-mail: office@arminfischer.com, office@computerservice.arminfischer.com, arminfischer.com@gmail.com , Computerservicearminfischercom@gmail.com

SMS

SMS :+4917621008967
sms:+4917621008967
only over Smartphone as device (en)
nur Smartphone als Gerät (de)

WhatsApp Message

WhatsApp Message : +4917621008967
https://wa.me/4917621008967

Telegram Message

Telegram Message : t.me/arminfischercom
https://t.me/arminfischercom

http://computerservice.arminfischer.com/message/

Website form (en)
Webseiten Formular (de)

Ticket

Ticket EN: http://computerservice.arminfischer.com/ticket/
Ticket DE: http://computerservice.arminfischer.com/ticket/de.php

calendar/ Kalender


calendar Overview/ Kalenderüberblick: http://calendar.arminfischer.com
Shedule a date / Termin eintragen: ca. 30 min http://calendly.com/arminfischercom/30min/

vcf

Business card for addressbook / Visitenkarte fürs Addressbuch , Smartphone, Google, vcf : http://Computerservice.arminfischer.com/vcf/

Computerservice.arminfischer.com
office@arminfischer.com
+4917621008967